×

Opptak av nye barn

Opptak skjer som samordnet opptak med Bærum kommune. Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen som er 1.mars. En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager på et felles søknadsskjema.

Ved opptak av barn skal det legges vekt på å etablere en best mulig alders- og kjønnsmessig fordeling i barnehagen. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

 

A.      Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage

 

B.      Søsken av barn som på tildelingspunktet har plass i barnehagen, herunder også søsken av barn som tildeles plass i inneværende opptaksperiode Der søkere står likt vil det eldste barnet som søker få prioritet

 

 

C.      Barn i nærmiljøet Der søkere står likt vil barnet som bor nærmest barnehagen få plass - basert på avstand mellom barnets faste adresse og barnehagen. Avstand måles i luftlinje fra senterpunkt i barnehagens bygningsmasse til nærmeste punkt på boligens/boenhetens bygningsmasse. Kommunens offisielle kart benyttes (måles i meter). Ved fortsatt likhet vil tildeling av plass gjøres på bakgrunn av barnets alder, det eldste barnet først.

 

Barn født i september, oktober eller november året før kan ta i bruk plassen den måneden de fyller år.