×

Opptak av nye barn

Ved opptak av barn skal det legges vekt på å etablere en best mulig alders- og kjønnsmessig fordeling i barnehagen. Dersom barnehagen ikke kan tilby andelsplass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

a)

  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal  foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (jfr. Barnehageloven §13)
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (jfr. Barnehageloven §13)

b)

  • Barn av eksisterende medlemmer eller tidligere medlemmer (dvs. søsken av barn som går i barnehagen, eller søsken av barn som tidligere har gått i barnehagen og som har sluttet for å begynne på skolen). 
  • Hvis det er flere med søskenprioritet enn antall tilgjengelige plasser skal søsken av eksisterende medlemmer ha fortrinnsrett fremfor søsken av tidligere medlemmer.

c)

  • Barn bosatt i nærmiljøet. De som bor nærmest prioriteres først. 
  • Avstand måles i luftlinje fra senterpunkt i barnehagens uteområde til nærmeste punkt på boligens/boenhetens bygningsmasse. Kommunens offisielle kart benyttes.

Barn født i september, oktober eller november året før betaler for plassen fra 1. august og kan ta i bruk plassen den måneden de fyller år. De åpnes likevel for utvidet tilvenning med, foreldre til stede, i forkant av oppstart sent på høsten. Slik tilvenning gjennomføres etter avtale med styrer og pedagogisk leder på avdelingen.

Det skal føres en venteliste for prioritetsgruppene med alder ett til fire år. Ved likhet innenfor en prioritetsgruppe skal den som har ventet lengst ha fortrinnsrett. Ingen kan påføres ventelisten før de er født.